V Małopolski Kongres Kobiet
Kontakt do nas:
biuro@mostkobiet.org.pl
Postaramy się, w miarę możliwości, odpowiadać na każdy e-mail do nas w ciągu kilku dni.

V Małopolski Kongres KobietIII Małopolski Kongres Kobiet

Działania i postulaty Kongresu Kobiet

Kongres Kobiet powstał w czerwcu 2009 roku, jako ruch społeczny, aktywizujący kobiety w Polsce społecznie i politycznie. Punktem wyjścia były działania podjęte wokół organizacji I Kongresu Kobiet, czyli zjazdu ponad 4. tys. kobiet z całego kraju, które dyskutowały o wkładzie kobiet w historię ostatniego 20-lecia w Polsce.

Obecnie Kongres Kobiet jest społeczną inicjatywą zrzeszającą osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, przedstawicielki biznesu, polityki, świata nauki, sztuki, dziennikarstwa, związków zawodowych, związków pracodawców oraz wiele innych. Kongres skupia kobiety z całej Polski, o różnych poglądach, wywodzące się z różnych środowisk. Nie jest związany z żadną instytucją ani z żadną partią polityczną.

 1. Największy ruch społeczny w Polsce, który stale rośnie w siłę!
 2. Inicjatywa zrzeszająca osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, przedstawicielki biznesu, polityki, świata nauki, sztuki, dziennikarstwa, związków zawodowych, związków pracodawców, gospodynie domowe i inne osoby.
 3. Skupia kobiety z całej Polski, niezależnie od ich poglądów, środowisk, przynależności społecznej, partyjnej, organizacyjnej, środowiskowej, zawodowej.
 4. Nie jest reprezentacją żadnej partii politycznej ani nie utożsamia się z żadnymi politycznymi interesami czy programami.
 5. W niektórych swoich celach jest polityczny, ale ponadpartyjny.
 6. Instytucjonalną i prawną emanacją Kongresu jest Stowarzyszenie Kongres Kobiet.
 7. Kongres Kobiet to coroczna Wielka Konferencja, która odbywa się w Warszawie w Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki. Spotyka się tam prawie 10 000 kobiet z całej Polski, którym bliskie są idee Kongresu: idee demokracji, równości płci, dobrobytu, społeczeństwa obywatelskiego, sprawiedliwości, wolności i tolerancji.
 8. Kongres Kobiet to również wiele całorocznych inicjatyw, spotkań regionalnych, szkoleń i debat; kobiety spotykają się zarówno w dużych miastach wojewódzkich, jak również w miastach powiatowych, gminach i wsiach.
 9. Celem wszystkich kongresowych spotkań jest podnoszenie świadomości, wymiana informacji o aktywności i problemach kobiet w Polsce, wzajemna pomoc, budowanie więzi, solidarność, formułowanie postulatów oraz stwarzanie mechanizmów służących ich realizacji.

Główne działania i postulaty Kongresu Kobiet dotyczą dziesięciu dziedzin:

 1. Stwarzania mechanizmów służących wyrównywaniu szans i możliwości kobiet w życiu publicznym (parytety, kwoty).
 2. Przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.
 3. Równoważenia roli wychowawczej i pracy zawodowej kobiet i mężczyzn.
 4. Stwarzania instytucji stojących na straży równych praw oraz równych szans i możliwości kobiet.
 5. Aktywizacji politycznej, samorządowej i obywatelskiej kobiet.
 6. Poprawy sytuacji zdrowotnej kobiet (w tym wzmocnienia praw reprodukcyjnych szczególnie refundacji zapłodnienia in vitro).
 7. Aktywizacji zawodowej i społecznej kobiet.
 8. Edukacji w duchu równości, przeciwdziałaniu wykluczającym stereotypom (w edukacji i kulturze masowej).
 9. Promocji działalności kulturotwórczej kobiet.
 10. Troski o status i prawa kobiet wiejskich.


Patronat Honorowy

Anna Pieczarka
Członek Zarządu Województwa Małopolskiego


Organizator


Partner Główny


Partnerzy


Patronat Medialny


Srebrny Sponsor


Brązowi Sponsorzy

Sponsorzy Wspierający

  15 czerwca 2019 r., Małopolski Kongres Kobiet.